Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

A. ALGEMENE BEDINGEN
Artikel 1
Enkel deze voorwaarden beheersen contractuelerelatie tussen partijen, met
uitsluiting van de (aankoop) voorwaarden van de kliënt.
Artikel 2
De vertegenwoordigers kunnen PVL Sound & Light niet verbinden.
PVL Sound & Light zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling
door haar zaakvoerder of diens gevolmachtigde.
Artikel 3
a. De op de bestelbon vermelde technische gegevens (o.m. prijs en
technische specificaties, …) hebben voorrang op alle andere al dan niet
publicitaire informatie.
b. Het materiaal wordt aangerekend aan de op de dag der levering geldende
prijzen.
c. Transportkosten worden meegedeeld onder voorbehoud van
omstandigheden, onafhankelijk van de wil van PVL Sound & Light en
kunnen derhalve worden gewijzigd.
d. Een vertraging in de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval
aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de
overeenkomst.
Artikel 4
De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het magzijn van PVL
Sound & Light verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten
van de kliënt, ook wanneer franco wordt geleverd.
Alle goederen dienen bij afhaling of bij levering onmiddelijk te worden
gecontroleerd door de kliënt. Eventuele bevindingen dienen uiterlijk binnen
48uur schriftelijk te worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van
PVL Sound & Light, bij gebreke waaraan PVL Sound & Light elke klacht als
niet –ontvankelijk mag beschouwen en partijen het er over eens zijn, dat het
geleverde materiaal en de eventuele plaatsing ervan, niet met enig zichtbaar
gebrek behept zijn.
Artikel 5
a. Een eventuele vordering, op grod van verborgen gebreken aan het
materiaal of de plaatsing ervan, dient door de kliënt te worden ingesteld
binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke
waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk
is.
Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van PVL Sound & Light, zal de
Kliënt de schade concreet moeten bewijzen.
Partijen zijn het erover eens, dat de schade maximaal gelijk is aan de
kostprijs van het geleverde materiaal, eventueel met het arbeidsloon
nodig voor plaatsing.
Geen andere gevolgschade van de Kliënt of een derde komt in aanmerking
voor vergoeding.
b. PVL Sound & Light heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of
gedeeltelijke uitvoering van het aangenomen werk,een factuur op te
stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen
betalingstermijn in acht dient genomen te worden.
c. Elke aansprakelijkheid van PVL Sound & Light is in elk geval uitgesloten,
wanneer schadezou worden veroorzaakt door de schuld van het
slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk
is.
d. PVL Sound & Light waarborgt het geleverde materiaal tegen elk gebrek of
fout in materiaal of constructie gedurende een periode van 12 maanden,
te rekenen vanaf de dag dat het materiaal ter beschikking van de kliënt
gesteld wordt.
De waarborg van PVL Sound & Light beperkt zich uitsluitend tot de
herstelling of de vervanging in haar werkhuizen of fabriek van de door
haar technische dienst gebrekkig bevonden onderdelen.
Tevens geldt deze sléchts voor zover er waarborg is van de fabrikant of
leverancier van PVL Sound & Light.
De waarborg strekt zich niet uit tot de gevolgen welke te wijten zouden
zijn aan de normala sleet of aan de nalatigheid of het verkeerde gebruik
van apparaten.
De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode
kan geen verlenging van waarborg tot gevolg hebben.
Er kan geen bedrag gevorderd worden ten titel van schadevergoeding
ingevolge herstellingen in de waarborgperiode.
Artikel 6
Gehele of gedeeltelijke afbestelling van materialen of van werk door de kliënt,
geeft PVL Sound & Light een recht op schadevergoeding gelijk aan minimum
30% van het corresponderend bedrag van de bestelling als vergoeding van
onkosten en winstderving, zonder dat PVL Sound & Light het bewijs dient
televeren van de omvang en het bestaan van de schade. PVL Sound & Light
behoudt het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn
werkelijke schade te bewijzen.
Artikel 7
De betalingen gebeuren contant bij de aflevering.
De kliënt erkent het recht van PVL Sound & Light om de goederen enkel af te
leveren, na uitvoering van de betaling.
Artikel 8
a. De goederen blijven eigendom van PVL Sound & Light, tot de volledige
betaling van de prijs.
b. Wanneer de kliënt nalaat zijn betalingsverbinteis uit te voeren, heeft PVL
Sound & Light het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te
schorten of om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te
beschouwen binnen de 8 dagen na de aangetekende ingebrekstelling met
het recht de geleverde goederen onmiddelijk terug te halen en met
behoud van het recht op een volledige schadeloosstelling.
Artikel 9
Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder
aanmanning verhoogd worden met de werwijlsintresten van 12% jaarlijks.
Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire
schadevergoeding het factuur bedrag verhoogd worden met 10% zonder
ingebrekstelling, met een minimum van € 25 en een maximum van € 1500 per
factuur, onverminderd het recht van PVL Sound & Light om desgevallend
vergoeding te vorderen van het volledig geleden nadeel.
Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen,
waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens
opeisbaar zijn, zonder igebrekestelling.
Voor elke factuur, waarvan het bedrag, BTW exclusief, kleiner is dan € 25 wordt
er € 7,50 bijgerekend voor administratieonkosten bij laattijdige betaling.
Uit de aanvaardingen van wissels kan geen schuldvernieuwing worden afgeleid.
Eventuele wissel en verdisconteringkosten zijn steeds ten laste van de kliënt.
Artikel 10
a. PVL Sound & Light kan enkel in rechte worden aangesproken voor de
Rechtbank van de plaats van haar maatschapelijke zetel.
b. In alle andere gevallen van betwisting zijn de Rechtbanken van Brugge of
de Rechtbanken van de woonplaats van de kliënt, naar keuze van PVL
Sound & Light, bevoegd.
Dit geldt tevens in geval van aangenomen wissels
c. Deze bepaling is eveneens van toepassing van contracten met
rechtsonderdanen van de E.E.G., overeenkomstig het E.E.G.-verdag van
27.09.1968.
Artikel 11
Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst,
worden uitsluitend door het Belgische Recht beheerst.
B. BIJZONDERE BEDINGEN

 1. De hiernavolgende bijzonder bedingen – alsmede de hogervermelde
  algemene bedingen, doch slechts in de mate dat hiervan hierna niet
  uitdrukkelijk wordt afgeweken – gelden enkel t.a.v. kliënten, voor wie de
  krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen en diensten, geen
  verband houden met de uitbating van de handelszaak of de uitoefening
  van om het even welke zelfstandige activiteit in hoofde van de kliënt.
 2. De navolgende algemene bedingen zijn niet van toepassing :
  artikel 2, artikel 5, artikel 8b. en artikel 10c.
 3. In afwijking van artikel 3d., Algemene Bedingen, verbindt PVL Sound &
  Light er zich toe de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te
  voeren, rekeninghoudende met de concrete omstandigheden.
 4. In afwijking van de artikelen 4 en 5 is de aanspakelijkheid van PVL Sound
  & Light beperkt tot de dwingende bepalingen van de wet van 25.02.1991,
  betreffende de aanspakelijkheid voor producten met gebreken.
 5. Als corlarium van hetgeen is bepaald in de artikelen 6 en 9 van de
  Algemene Bedingen, heeft de kliënt, ingeval van wanprestatie van PVL
  Sound & Light, recht op de door hem te bewijzen gemeenrechtelijke
  schadevergoeding.
 6. In afwijking van artikel 6, Algemene Bedingen, gebeuren de betalingen
  contant bij aflevering, onverminderd het recht op schuldvergelijking.

Algemene verhuurvoorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake
verhuur door PVL Sound & Light met huurders gesloten en betreffen de in deze
algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder verhuurder: PVL Sound &
Light, en onder huurder de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een
overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle elektrische en andere apparatuur, accessoires, bekabelingen en
verpakking die hierbij horen.
Artikel 3: Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode met een minimum
van 1 dag of 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens
de overeenkomst gehuurde aparatuur het magazijn van verhuurder verlaat, en
eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde aparatuur weer terugkomt in dat
magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4: Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te
kennen, en daarmee akkoord te gaan. De huurder dient de huurpijs contant en
volledig vóór, of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen wordt.
Artikel 5: Annulering
Indien de huurder de overeengekomen huurovereenkomst annuleert, gelden de
volgende annuleringsbepalingen:
Eerder dan de vijftiende dag vóór het evenement 20% van de huurprijs.
Eerder dan de zevende dag vóór het evenement 50% van de huurprijs.
Eerder dan de derde dag vóór het evenement 75% van de huurprijs
Later dan de derde dag vóór het evenement is de huurder de volledige huurprijs
verschuldigd.
Artikel 6: Gebruik
De huurder zal de gehuurde apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel
waarvoor ze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een
goede huisvader en zal tevens zorg dragen voor een passende en veilige opslag.
De huurder is verplicht ten allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde
persoon, vrije toegang te verschaffen to gebouwen, erven of andere plaatsen
waar de gehuurde apparatuur zich bevindt, dit om de toestand van de
apparatuur te laten inspecteren.
Artikel 7: Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door verhuurder
verstrekte verpakking af magazijn voor eigen rekening en risico. Het is de
huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit de
verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
Artikel 8: Werking
De huurder verklaart zich er van te vergewissen dat hem de apparatuur in goede
conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de
huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de
apparatuur, en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur
beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt, en dat het in goede
staat is. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde
apparatuur voordoet, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder.
Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit
te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of
van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel worden aan de
verhuurder, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan
het gevolg zal zijn. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur
aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
Alleen het personeel aangeduid door PVL Sound & Light, staan in voor de
bediening van de toestellen.
Artikel 9: In gebreke zijn en schadevergoeding
De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van de verhuurder
worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dien de
huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de
huurperiode, het door hem gehuurde afhaalt, is zulks geheel voor zijn eigen
rekening en risico. De huurprijs is ten allen tijde verschuldigd over de schriftelijk
overeengekomen huurperiode. De apparatuur moet door de huurder aan het
magazijn van de verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop
de huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien
dit niet gebeurt, om welke reden dan ook, alsook in geval van, beschadiging aan
de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan, is de huurder
onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan deze
schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze
schadevergoeding de huurprijs per dag, voor elke dag waarmee de
overeengekomen huurperiode overschreden wordt, vermeerdert met 50% van
die huurprijs. In geval van beschadiging van de apparatuur is de huurder de
kosten van herstel van de beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd,
alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met het herstel gemoeid zal zijn,
vermeerderd met 50% van de huurpijs. Indien verhuurder tengevolge van de
late terugbezorging en/of tengevolge van beschadiging een hoger bedrag aan
schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door de
huurder op grond van het bepaalde in voorgaande tekst verschudigd zou zijn, zal
verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding
eveneens van huurder te claimen.
Artikel 10: Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur, is de huurder
verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de
huurder bij diefstal of beschadiging terstond aangifte doen bij de politie van de
gemeente waarin de diefstal of beschadiging zich heeft voorgedaan, en laat hij
een kopie van de aangifte tersond aan de verhuurder toekomen. Indien de
huurder deze verplichting niet nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle
schade aan de huurder die hieruit voortvloeit
Artikel 11: Verzekeringen
De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met
het feit dat, het door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop
de apparatuur het magazijn verlaat. De huurder dient te zorg te dragen voor een
dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal,
molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde
apparatuur gedurende de hele huurperiode. De te verzekeren waarde van de
gehuurde zaken wordt op schrijftelijk verzoek van de huurder door de
verhuurder meegedeeld.
Artikel 12: Schade
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht
de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder iendien en
voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder
afgesloten schadeverzekering. De verhuurder is nimmer aanspakelijk voor direct
of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het
niet of niet naar behoren of niet naar verwachting fuctioneren van de gehuurde
apparatuur, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken, door of bij het
werken met de gehuurde apparatuur.
Artikel 13: Bijzondere bepalingen
De huurder moet voorzien dat de in de overeenkomst gevraagde
stroomvoorziening ook effectief aanwezig is. Indien er prestaties geleverd
worden door PVL Sound & Light, zal de overeengekomen vergoeding contant
moeten betaald worden, onmiddelijk na het leveren van de prestaties. Er zal
door de inrichter voorzien moeten worden in voldoende warme en frisse
dranken, plus 1 warme en 1 koude maaltijd voor het personeel van PVL Sound &
Light. De plaats waar de prestaties geleverd worden moet voldoende
toegankelijk en geschikt zijn om de installaties te plaatsen, zoals verharde
ondergrond voor het laden en lossen evenals een verharding voor het plaatsen
van het materiaal. Bij het opstellen en afbouwen dient de inrichter te voorzien
dat er een verantwoordelijk persoon van de organisdatie aanwezig is, evenals
iemand die instaat voor de bewaking van de apparatuur, zoniet worden hiervoor
kosten in rekening gebracht men een minimum van € 50. Er moet tevens €250
betaald worden voor stagehands. Indien deze niet aanwezig zijn wordt het
bedrag ingehouden. Er dient tevens een waarborg betaald te worden bij het
afhalen van de apparatuur. Door het aangaan van deze overeenkomst stemt de
huurder ermee in dat deze waarborg mag ingehouden worden en
gecompenseerd worden in geval van beschadiging of achterstallige betalingen.
Zegels op de pparatuur mogen nooit verbroken worden, zoniet worden de
kosten in rekening gebracht. Bij publicicteit moet steeds het logo van PVL Sound
& Light vermeld worden.
Artikel 14: Belastingen en taksen
Alle kosten met betrekking tot verschuldigde rechten zijn geheel voor rekening
van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak van
derden
Artikel 15: Betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Bij laattijdige betaling is van
rechtswege en zonder ingebrekstelling een intrest verschuldigd van 10% op
jaarbasis. Daarenboven is wegens de laattijdige betaling sowieso een vergoeding
verschuldigd van 10% van het factuurbedrag (min. € 50) onder voorbehoud van
andere te bewijzen schade in gevolge laattijdige betaling. Het belgische recht is
van toepassing en de Rechtbanken van het arondissement Brugge zijn bevoegd
voor kennisname van geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien